การชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2565

 ประเภท : ข่าวภาษี

เทศบาลตำบลดอนยายหอมขอประชาสัมพันธ์การชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2565 ขอให้เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (แบบ ภ.ป.1) และชำระค่าภาษีป้ายภายใน วันที่ 31 มีนาคม 2565 หากเกินกำหนดจะต้องเสียค่าปรับและเงินเพิ่มแล้วแต่กรณี โดยเสียภาษีป้าย ดังนี้

ประเภท 1 ป้ายที่มีอักษรไทยล้วน จะต้องเสียภาษี อัตรา 5 บาทต่อ 500 ตารางเซนติเมตร

ประเภท 2 ป้ายที่มีอักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศ และหรือปนกับภาพ หรือเครื่องหมายอื่น จะต้องเสียภาษี อัตรา 26 บาทต่อ 500 ตารางเซนติเมตร

ประเภท 3 ป้ายที่ไม่มีอักษรไทย ไม่ว่าจะมีภาพหรือเครื่องหมายใดๆ และป้ายที่มีอักษรไทยอยู่ต่ำกว่าอักษรต่างประเทศ จะต้องเสียภาษี อัตรา 50 บาทต่อ 500 ตารางเซนติเมตร

หมายเหตุ ป้ายทั้ง 3 ประเภท ถ้าคำนวณแล้วอัตราภาษีไม่ถึง 200 บาท ให้คิด 200 บาท

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง