การจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลดอนยายหอม

           ตามที่  กระทรวงมหาดไทยได้ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๗/ว ๖๗๖๘  ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เพื่อแจ้งเวียนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติ

         เทศบาลตำบลดอนยายหอม จึงได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนและดำเนินการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลดอนยายหอม เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๐ ซึ่งกำหนดไว้ในหมวด ๒ ข้อ ๘ และหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย 

จึงประกาศมาให้ทราบทั่วกัน

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!