เทศบัญญัติ กฏหมาย

Displaying 1-5 of 7 results.
เทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2565 ของเทศบาลตำบลดอนยายหอม
เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2562
เทศบัญญัติ เรื่องการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550
เทศบัญญัติ เรื่องสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2542
เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2542