ข่าวการเงิน

 ประเภท : งบทดลอง 2 กุมภาพันธ์ 2566 งบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2566
 ประเภท : งบทดลอง 3 มกราคม 2566 งบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2565
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 16 ธันวาคม 2565 งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 ประเภท : งบทดลอง 2 ธันวาคม 2565 งบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
 ประเภท : งบทดลอง 3 พฤศจิกายน 2565 งบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2565
 ประเภท : งบทดลอง 3 ตุลาคม 2565 งบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2565
 ประเภท : งบทดลอง 2 กันยายน 2565 งบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2565
 ประเภท : งบทดลอง 3 สิงหาคม 2565 งบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2565
 ประเภท : งบทดลอง 4 กรกฎาคม 2565 งบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2565
 ประเภท : งบทดลอง 2 มิถุนายน 2565 งบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2565