ข่าวการเงิน

 ประเภท : งบทดลอง 1 กรกฎาคม 2563 งบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2563
 ประเภท : งบทดลอง 2 มิถุนายน 2563 งบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563
 ประเภท : งบทดลอง 5 พฤษภาคม 2563 งบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2563
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 1 เมษายน 2563 งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563
 ประเภท : งบทดลอง 1 เมษายน 2563 งบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2563
 ประเภท : งบทดลอง 2 มีนาคม 2563 งบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
 ประเภท : งบทดลอง 3 กุมภาพันธ์ 2563 งบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2563