ข่าวการเงิน

 ประเภท : งบทดลอง 3 พฤศจิกายน 2563 งบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2563
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 14 ตุลาคม 2563 งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 14 ตุลาคม 2563 รายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 ประเภท : งบทดลอง 5 ตุลาคม 2563 งบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2563
 ประเภท : งบทดลอง 1 กันยายน 2563 งบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2563
 ประเภท : งบทดลอง 3 สิงหาคม 2563 งบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2563
 ประเภท : งบทดลอง 1 กรกฎาคม 2563 งบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2563
 ประเภท : งบทดลอง 2 มิถุนายน 2563 งบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563
 ประเภท : งบทดลอง 5 พฤษภาคม 2563 งบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2563
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 1 เมษายน 2563 งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563