ข่าวการเงิน

 ประเภท : งบทดลอง 1 พฤษภาคม 2566 งบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2566
 ประเภท : งบทดลอง 3 เมษายน 2566 งบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2566
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 21 มีนาคม 2566 รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 ประเภท : งบทดลอง 1 มีนาคม 2566 งบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
 ประเภท : งบทดลอง 2 กุมภาพันธ์ 2566 งบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2566
 ประเภท : งบทดลอง 3 มกราคม 2566 งบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2565
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 16 ธันวาคม 2565 งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 ประเภท : งบทดลอง 2 ธันวาคม 2565 งบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
 ประเภท : งบทดลอง 3 พฤศจิกายน 2565 งบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2565
 ประเภท : งบทดลอง 3 ตุลาคม 2565 งบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2565