ข่าวการเงิน

 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 27 ธันวาคม 2567 งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 ประเภท : งบทดลอง 2 พฤศจิกายน 2566 งบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2566
 ประเภท : งบทดลอง 2 ตุลาคม 2566 งบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2566
 ประเภท : งบทดลอง 1 กันยายน 2566 งบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2566
 ประเภท : งบทดลอง 4 สิงหาคม 2566 งบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2566
 ประเภท : งบทดลอง 3 กรกฎาคม 2566 งบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2566
 ประเภท : งบทดลอง 2 มิถุนายน 2566 งบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2566
 ประเภท : งบทดลอง 1 พฤษภาคม 2566 งบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2566
 ประเภท : งบทดลอง 3 เมษายน 2566 งบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2566
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 21 มีนาคม 2566 รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565