ผลการดำเนินการ

Displaying 6-10 of 42 results.
แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของเทศบาลตำบลดอนยาหอม
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในเทศบาลตำบลดอนยายหอม
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 12 เดือน)