ผลการดำเนินการ

Displaying 6-10 of 45 results.
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประกาศเทศบาลตำบลดอนยายหอม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาลตำบลดอนยายหอม ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566
แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของเทศบาลตำบลดอนยาหอม
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในเทศบาลตำบลดอนยายหอม