ผลการดำเนินการ

Displaying 16-20 of 42 results.
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี พ.ศ. 2564
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานของเทศบาลตำบลดอนยายหอม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลตำบลดอนยายหอม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)
การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) เทศบาลตำบลดอนยายหอม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2564