ผลการดำเนินการ

Displaying 36-40 of 42 results.
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2563
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562
การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) เทศบาลตำบลดอนยายหอม
สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เทศบาลตำบลดอนยายหอม ปีงบประมาณ 2561และ2562 (รอบ 6 เดือน)
แบบรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของอปท. ประจำปี