ผลการดำเนินการ

Displaying 11-15 of 42 results.
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 ของเทศบาลตำบลดอนยายหอม
กิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลดอนยายหอม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ( รอบ 6 เดือน )
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลดอนยายหอม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลตำบลดอนยายหอม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564