ผลการดำเนินการ

Displaying 11-15 of 45 results.
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 12 เดือน)
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 ของเทศบาลตำบลดอนยายหอม
กิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต