ผลการดำเนินการ

Displaying 1-5 of 42 results.
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลตำบลดอนยายหอม
รายงานสรุปผลการประชุมประชาคม ระกับตำบลเพื่อพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ทบทวน ครั้งที่ 2.2565
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประกาศเทศบาลตำบลดอนยายหอม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาลตำบลดอนยายหอม ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566