ผลการดำเนินการ

Displaying 31-35 of 42 results.
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน
สรุปรายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2564 เทศบาลตำบลดอนยายหอม รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2563 เทศบาลตำบลดอนยายหอม รอบ 12 เดือน
การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) เทศบาลตำบลดอนยายหอม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563