ผลการดำเนินการ

Displaying 31-35 of 45 results.
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานของเทศบาลตำบลดอนยายหอม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ของ เทศบาลตำบลดอนยายหอม
แผนปฏิการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ช่อสะอาด
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน
สรุปรายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564