ผลการดำเนินการ

Displaying 1-5 of 45 results.
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พศ 2566
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี2566
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลตำบลดอนยายหอม
รายงานสรุปผลการประชุมประชาคม ระกับตำบลเพื่อพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ทบทวน ครั้งที่ 2.2565